บริการของเรา

ลักษณะการให้บริการของบริษัท (Our service channels)

- บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ
- บริการรับฝากสินค้าและบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร
- บริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น การรับจัดชุดโปรโมชั่น การแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ
- บริการขนย้ายงานโครงการต่างๆ

 


การบริการแบบครบวงจร (Warehousing and Logistics Srevice) ประกอบด้วย

1. การขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้า (Transport)
2. อู่ซ่อมบำรุงและดัดแปลงตัวถังครบวงจรในเครือ

การขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน (Transportation) ประกอบด้วย
การบริการขนส่งสินค้า จากต้นทาง คือ คลังสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ไปยังจุดปลายทาง คือ ร้านค้า หรือ คลังสินค้า ปลายทาง
ตามระยะที่กำหนด (Delivery Goods form the company's warehouse to Customer's shop)

 

 

การขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Transport) ประกอบด้วย
การบริการขนส่งสินค้าจากจุดรับสินค้าของบริษัทต้นทางไปยังปลายทาง คือ ร้านค้าของลูกค้า หรือจุดหมายที่ลูกค้าต้องการให้ส่ง
( Delivery Goods form the company’s warehouse to Customer’s shop )

ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทางบริษัทมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
ประสานงานได้รวดเร็ว จึงง่ายต่อการสั่งงานและติดต่อประสานงาน

 

การบริการแบบครบวงจร

  

การขนส่งแบบเหมาคัน

 


ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน