จุดเด่นของบริษัท (Outstanding Point of Our Company )

 

จุดเด่นของบริษัท (Outstanding Point of Our Company )

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่ง มากว่า 10 ปี (More than 10 years in Thailand Transporting Experience) กับบริษัทขนาดใหญ่ในไทยด้วยผลงานที่ดีเยี่ยมเสมอมาทั้งสินค้าประเภทอุปโภค และบริโภค

- มีความรับผิดชอบสูง ตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอด 10 ปี ในธุรกิจด้านขนส่ง

- มีรถบรรทุก ทุกขนาด จึงมีการดูแลรักษาตรวจสภาพรถให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนการใช้งานตลอดเวลาเพื่อรักษาเวลาในการขนส่งสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบสถานะของรถขนส่งสินค้าได้ทันที

- มี Back office ที่ดีเยี่ยม ตลอดจนระบบบัญชีการส่งเอกสาร สามารถประสานงานกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ที่ทันสมัย ประกอบกับมีทีมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมจะสนองตอบความต้องการกับบริษัทลูกค้า (Customers company)

- มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Professional staff teams) ตลอดจนมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

- มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก และ บริษัทมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดอย่างชัดเจนการรายงาน (Report) 
รายงานสินค้าเข้า ทุกวันหรือตามที่ลูกค้ากำหนด

รายงานสินค้าออก ทุกวันหรือตามที่ลูกค้ากำหนด
รายงานสินค้าคงเหลือ ทุกวันหรือตามที่ลูกค้ากำหนด
รายงานความผิดปกติของการรับสินค้า (NCR) ทุกครั้งที่มีความผิดปกติ
รายงานความผิดพลาดในการำงาน(CPR) ทุกครั้งที่มีความผิดปกติ

การวัดคุณภาพ (KPI)
ความถูกต้องของสินค้าจริงกับระบบ 99.5%
ความถูกต้องในการรับสินค้า 99.5%
ความถูกต้องในการส่งสินค้า 99.5%
เวลาในการส่งสินค้า (on time) 99.5%
การคืนเอกสารในการส่งสินค้า 99.5%