1. Supplier ส่งสินค้าเข้าคลัง

2. ฝ่ายรับสินค้าตรวจรับสินค้า

3. นำสินค้าเข้าเก็บในคลัง

4. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ส่งรายงานให้ลูกค้า

5. เอไอเอรับคำสั่งจ่ายสินค้า

6. ตัดสินค้าออกจากระบบ ออกใบสั่งหยิบสินค้าและใบส่งสินค้า

7. จัดเตรียมสินค้าและวางแผนการขนส่ง

8. ส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง